Nokia_X_Front_Red_Skype

Nokia_X_Front_Green_Fastlane
Nokia_X_Front_Yellow_Home