HTC One V_GUNMETAL_FrontOn_RGB

HTC One V_GUNMETAL_Back_RGB
HTC One V_GUNMETAL_SIDE_RGB