LG-V10-Urbane-v2-103

google-pixel-c-ac-3
LG-V10-Urbane-v2-86-1024x576